FAQs

Cwestiynau Cyffredin

C. Ble byddai'r mynediad i'r safle?
Cymerir mynediad o fynedfa briffordd bresennol o ffordd yr A470 (T) rhwng Llangurig a Llanidloes.
C. I ba raddau y mae'r cynlluniau wedi datblygu?
Mae Fferm Wynt Bryn Blaen Cyf yn y camau cychwynnol o'r broses gynllunio. Rhoddwyd caniatâd cynllunio dros dro (12 mis) gan Gyngor Sir Powys i gais ar gyfer mast anemomedr ar y tir ar 20 Medi 2012 – Cyf: P/2012/0957. Cyn cyflwyno cais cynllunio ar gyfer fferm wynt ehangach i Gyngor Sir Powys, rydym yn ymgynghori'n eang ar ein cynigion.
C. Pa seilwaith y byddai ei angen yn Fferm Wynt Bryn Blaen?
Byddai'r tyrbinau'n cael eu cysylltu â'i gilydd gan ddefnyddio ceblau trydanol, cyfathrebu a foltedd isel tanddaearol. Byddai'r ceblau'n cael eu gosod wrth ochr y llwybr rwbl a ddefnyddiwyd ar gyfer adeiladu'r tyrbinau ac i ddarparu mynediad ar gyfer gwaith cynnal a chadw.
C. Pa mor fawr byddai'r tyrbinau ac a fyddaf i'n gallu eu gweld o'm cartref?
Mae asesiad tirwedd ac effaith weledol yn gynwysedig o fewn yr Asesiad Effaith Amgylcheddol sy'n cyd-fynd â'r cais cynllunio. Nod yr asesiad tirwedd ac effaith weledol yw archwilio sut y bydd y cynnig ynni gwynt yn effeithio ar gymeriad y dirwedd a sut y bydd hi'n edrych o fannau gwylio pwysig yn yr ardal. Byddai'r tyrbinau arfaethedig ar gyfer Fferm Wynt Bryn Blaen hyd at 80m i uchder yr hwb a byddai gan y llafnau ddiamedr troi o 93m a 100m. Fodd bynnag, byddai'r uchder mwyaf i flaen y llafn yn gyfyngedig i 126.5m, felly os defnyddir llafnau hirach câi uchder y tyrau ei leihau. A Darperir darlun dangosol o dyrbin enghreifftiol ar dudalen y prosiect.
C. Pa mor swnllyd yw'r tyrbinau ac a fyddaf i'n eu clywed o'm tŷ?
Yn gyffredinol, NID yw ffermydd gwynt yn swnllyd. Ceir canllawiau llym a ddefnyddir gan awdurdodau cynllunio i asesu a fydd fferm wynt yn achosi niwsans sŵn. Oni bai fod datblygwr yn gallu profi y gellir cwrdd â'r canllawiau hyn, ni roddir caniatâd cynllunio i'r fferm wynt.
C. Beth yw cryndod cysgod a sut mae'n effeithio arnaf i?
Mae cryndod cysgod ond yn achosi niwsans o fewn tua 10 diamedr rotor i'r tyrbin (930m yn achos y tyrbin sy'n cael ei ffafrio) ac mae ond yn gallu digwydd pan fydd y tyrbin mewn llinell rhwng yr haul a'r tŷ; felly ni theflir cysgodion ar eiddo i'r de o'r tyrbinau yn y DU. Yn yr achos hwn mae'r holl dai naill ai'n rhy bell i ffwrdd o'r tyrbinau neu i'r de o'r tyrbinau i'r effaith hon achosi unrhyw broblemau.
C. Pam rydych yn cynnig fferm wynt yn y lleoliad hwn, pan nad yw o fewn y saith Ardal Chwilio Strategol (SSA) a nodwyd yn Nodyn Cyngor Technegol 8 (Tan8): Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy (2005)?
Er nad yw'r fferm wynt arfaethedig ym Mryn Blaen wedi'i lleoli o fewn SSA, mae'n bwysig nodi ei fod yn gynllun 18MW h.y. llai na 25MW ac felly nid yw'n cael ei ystyried yn ddatblygiad ar raddfa fawr.

Mae TAN 8 yn dweud mai'r Awdurdodau cynllunio lleol sydd yn y lle gorau i asesu gofynion lleoliad manwl o fewn a'r tu allan i SSAs yng ngoleuni amgylchiadau lleol. At hyn mae paragraff 2.4 yn dweud pan ddarperir tystiolaeth gadarn sy'n cefnogi datblygu fferm wynt y tu allan (ond yn agos) i SSA sydd heb ei gyfyngu'n addas, gall awdurdodau cynllunio lleol ganiatáu'r fath ddatblygiad.