Y Buddiannau

Datblygu Fferm Wynt Bryn Blaen

Wrth gyflawni Fferm Wynt Bryn Blaen, ein nod yw sicrhau ein bod yn creu buddiannau amgylcheddol, economaidd a chymunedol sylweddol. Byddwn yn ymgynghori'n eang ar ein cynigion ac ar fuddiannau cymunedol posibl, drwy edrych ar y ffordd orau o strwythuro cronfa budd i'r gymuned.

Buddiannau Economaidd

Rydym yn credu bod gan adeiladu a gweithredu'r fferm wynt y potensial i greu effaith gadarnhaol ar yr economi. Yn ystod y cyfnod adeiladu, er enghraifft, byddwn yn cael deunydd fel carreg o gyflenwyr lleol. Rydym yn amcangyfrif y caiff rhwng 20% a 30% o'r gost adeiladu gwerth £25 miliwn ei wario'n lleol, gan ddarparu £5 miliwn i £7 miliwn i'r economi lleol. Nid yn unig rydym yn benderfynol y bydd ein fferm wynt yn gymydog da, ond caiff mentrau pellach eu nodi i ddarparu buddiannau uniongyrchol i bobl leol drwy gydol oes y fferm wynt.

Buddiannau Amgylcheddol

Fel rhan o'r datblygiad, bydd rheolaeth helaeth o gynefinoedd ucheldir sensitif yn digwydd er mwyn creu cynefinoedd addas ar gyfer rhywogaethau pwysig o adar ac er mwyn sicrhau goroesiad cymunedau planhigion ucheldir sydd wedi cael eu bygwth gan bolisi amaeth yr Undeb Ewropeaidd.

Buddiannau Cymunedol

Gallai Fferm Wynt Bryn Blaen ddarparu taliad blynyddol o hyd at tua £90,000 ar gyfer pob blwyddyn y bydd yn gweithredu i gael ei wario ar brosiectau cymunedol. Byddai hyn yn creu cyfanswm cronfa ddatblygu o tua £2.25 miliwn dros oes y fferm wynt. Hoffem gael gwybod eich barn ar sut y dylai'r arian hwn gael ei wario. A fyddai'r ardal yn elwa ar fand llydan cyflymder uchel gyda chymhorthdal? A fyddai'r ardal yn elwa ar fand llydan cyflymder uchel gyda chymhorthdal? A fyddech yn croesawu sinema deithiol? A fyddai'n bosibl rhoi'r arian tuag at ysgoloriaethau addysgol? Oes angen gwella'r cefnffyrdd lleol? Gadewch inni wybod trwy lenwi ffurflen adborth heddiw yn yr arddangosfa.