Y Prosiect

The Proposals

Mae'r cynigion ar gyfer Fferm Wynt Bryn Blaen Cyf yn cynnwys chwe thyrbin 3-Mega-Wat ar dir i'r gogledd o bentref Llangurig ym Mhowys. Rydym wedi dewis y safle hwn ar gyfer y tyrbinau gwynt yn ofalus iawn. Wrth ddatblygu ein cynigion rydym wedi ystyried nifer o ffactorau gan gynnwys:


Ceir mynediad i'r safle drwy estyniad i fynedfa bresennol o'r A470 (T) fel y dangosir ar y cynllun o'r safle. Caiff tua 7km o lwybrau mynediad newydd eu hadeiladu hefyd ar draws y safle fel y dangosir uchod.

Rhaglen Adeiladu

Disgwylir y bydd y rhaglen adeiladu'n gyffredinol ar gyfer y datblygiad fferm wynt yn cymryd tua 40 wythnos o ddechrau gweithio ar y safle. Bydd hyn yn dilyn gwaith ar y ffyrdd i ffwrdd o'r safle i leihau effaith dechrau gweithio ar y safle i draffig lleol. Bydd angen gwaith dros dro ar y safle gan gynnwys ffurfio canolfan y safle.

Mynedfa i'r Safle

Ceir mynediad i'r safle drwy estyniad i fynedfa bresennol o'r A470 (T). Bydd y gwaith angenrheidiol i ffurfio mynedfa'r safle'n cynnwys sianelu ffos ddraenio bresennol a chyflwyno cyfleuster golchi olwynion; bydd angen y cyfleuster golchi olwynion er mwyn lleihau'r risg y caiff pridd ei gludo i ffordd gerbydau'r A470 (T).

Llwybrau Mynediad ar Safle

Bydd angen tua 7km o lwybrau newydd er mwyn cael mynediad i leoliadau'r tyrbinau. Bydd y llwybrau o leiaf 5m o led, gyda'r lled yn amrywio'n lleol ar gyfer cyffyrdd, troeon a mannau pasio ac ar leoliadau sylfeini tyrbinau lle bydd angen mannau gwaith lletach.

Caiff deunyddiau lleol eu mewnforio o chwareli cyfagos ar gyfer y gwaith adeiladu hwn. Caiff y defnydd carreg a ddefnyddir i wneud y llwybrau hyn ei osod ar haenen geodecstil er mwyn atal deunydd mân rhag symud ac er mwyn gwella sefydlogrwydd y llwybr.

Bydd angen ehangu clwydi presennol i 6m. Pan fydd angen clwydi newydd byddant hefyd yn 6m o led ac yn aros ar ôl y cyfnod adeiladu.

Sylfeini Tyrbinau

Câi rhan coler dur sylfaen ei gastio i sylfaen concrit a byddai rhannau is tŵr y tyrbin yn cysylltu â hon. Ar ôl ei orffen, byddai'r sylfaen yn cael ei hadlenwi a'i gompactio i lefel y tir ar hyn o bryd gan ddefnyddio deunydd a gloddiwyd eisoes.

Isbwerdy Trydanol

Bydd ardal goncrit a gaiff ei defnyddio i gadw newidydd 33/132kv ac adeilad rheoli i gadw'r gêr switsio ac offer mesur yn ogystal â chyfleusterau lles ar gyfer staff yn gweithio ar y safle.

Golygfa posibl

Diagram dangosol o dyrbin arfaethedig

 

Bydd gan y tyrbinau arfaethedig uchder (i flaen y llafn) o tua 126.5m. Er bod yr union wneuthuriad a model o dyrbin sydd i'w ddefnyddio yn Fferm Wynt Bryn Blaen i'w benderfynu o hyd, pe byddai uchder yr hwb yn 80m, fel y dangosir yn y ddelwedd uchod, byddai gan y llafnau ddiamedr troi o rhwng 93m a 101m. Fodd bynnag, pe byddai llafnau hirach yn cael eu defnyddio, byddai uchder y tŵr yn cael ei leihau.