Pam gwynt?

Ynni Gwynt

Mae cyflwyno ynni glân, adnewyddadwy o ffynonellau domestig cynaliadwy yn ganolog i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a rhoi sylw i faterion diogelwch ynni. Ynni gwynt yw un o'r technolegau ynni mwyaf aeddfed a chost effeithiol ac o'r herwydd mae'n bwysig i ddyfodol ynni'r DU.

Costau

Mae'r gost o gynhyrchu ynni o'r gwynt wedi syrthio'n aruthrol dros yr ychydig o flynyddoedd diwethaf. Ynni gwynt yw'r ffynhonnell rataf o ynni adnewyddadwy. Bydd ynni o'r gwynt yn mynd hyd yn oed yn rhatach yn y dyfodol wrth i fwy o brofiad mewn cynhyrchu a datblygu'r dechnoleg gymharol newydd hon gael ei ennill.

Sŵn

Ceir canllawiau llym a ddefnyddir gan awdurdodau cynllunio i asesu a fydd fferm wynt yn achosi niwsans sŵn. Oni bai fod datblygwr yn gallu profi y gellir cwrdd â'r canllawiau hyn, ni roddir caniatâd cynllunio i'r fferm wynt.

Ecoleg a Bywyd Gwyllt

Fel rhan o'r broses ddylunio mae astudiaethau helaeth wedi nodi cynefinoedd a rhywogaethau sensitif fel y gellir osgoi cael effaith arnynt a sefydlu dulliau lliniaru er mwyn gwella cynefinoedd ucheldiroedd.